Regler för attefallshus 30 kvm

Spread the love
1

Det nya attefallshuset är en bygglovsbefriad komplementbyggnad alt. komplementbostadshus som får vara max 30 kvadratmeter stor.

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är inte när det gäller attefallshus. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för nybyggnad och tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett befintligt bostadshus eller alternativt tvåbostadshus på tomten
 • Vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • Det får vara högst 30 kvadratmeter stort
 • Tacknockshöjden får vara högst 4 meter
 • Ska vara fristående
 • Ska placeras i omedelbar närhet till ett befintligt bostadshus eller alternativt tvåbostadshus
 • Ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg
 • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • Inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att attefallshus inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vad är ett en eller tvåbostadshus för något?

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus. Ett attefallshus kan alltså byggas även till ett litet bostadshus.

Fritidshus är en och tvåbostadshus. Dock har Mark- och miljööverdomstolen i en dom slagit fast att kolonistugor inte är en- eller tvåbostadshus. Enligt Boverkets är inte heller stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids, rekreations eller turistanläggning en eller tvåbostadshus.

Här kan du läsa mer om vad ett en- och tvåbostadhus är.

När finns det ett en eller tvåbostadshus?

För att få bygga ett attefallshus måste det finnas ett befintligt en eller tvåbostadshus på tomten. Boverket anser att bostadshus som är uppförda efter 2011 måste har fått slutbesked för att det ska anses vara ett bostadshus. Det innebär att innan ett slutbesked har meddelats är byggnaden inte ett befintligt bostadshus & något attefallshus får därmed inte uppföras.

För bostadshus som är uppförda innan 2011 anser Boverket att det är tillräckligt att bostadshuset är färdigbyggt & att det används som ett bostadshus eftersom det inte fanns något krav på slutbevis innan 2011. Detta gäller under förutsättning att bostadshuset inte är olovligt.

Vad gäller för olovliga en eller tvåbostadshus?

Om ett en eller tvåbostadshus har uppförts eller tagits i anspråk som bostadshus olovligt utan att det finns något bygglov får man inte uppföra något attefallshus till byggnaden.

I en dom hade en redskapsbod börjat användas som en fritidsbostad. Domstolen konstaterade att byggnadsnämnden inte kunde ingripa mot den olovliga användningen i efterhand. Domstolen kom dessutom fram till att trots att ändringen av användningen, från redskapsbod till bostad, hade preskriberats fanns det ingen rätt att uppföra bygglovsbefriade åtgärder. Domstolen ansåg att det inte var rimligt att preskriptionen skulle innebära att lovbefriade åtgärder fick uppföras.

Detta borde även innebära att ett en- eller tvåbostadshus som uppförts olovligt inte har rätt till lovbefriade åtgärder. För att kunna bygga ett attefallshus måste bygglov för bostadshuset beviljas i efterhand. Om lov inte kan ges i efterhand för bostadshuset krävs bygglov för att bygga en komplementbyggnad.

Vad är en komplementbyggnad & ett komplementbostadshus?

Attefallshuset får användas både som en komplementbyggnad & som ett komplementbostadshus.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.

Komplementbostadshus är en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad. En byggnadsarea på 30 kvadratmeter är tillräckligt stor för att byggnaden ska kunna utformas & inredas för en bostad.

Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus. Det kan även vara svårt att avgöra om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. En gäststuga är en komplementbyggnad medan en självständig bostad är ett komplementbostadshus. Byggherren ska alltid uppge vad attefallshuset ska användas till i sin anmälan. Byggnadsnämnden ska inte ifrågasätta om byggnaden är ett gästhus, fritidshus eller en permanentbostad. Nämnden kan inte utifrån byggnadens storlek & vilka funktioner som finns göra en annan bedömning av användningen än den användning som byggherren har angett. Både gäststugor & fritidshus får ha både kök & badrum utan att det är en permanentbostad. Om det i efterhand framkommer att attefallshuset inte används till det som byggherren uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom tillsyn.