Järnväg

0

Järnväg är ett spårbundet transportmedel för tåg på särskild banvall för gods eller passagerare. Som järnväg räknas vanligen bara sammanhängande spårsystem för långdistanstrafik, och alltså inte spårväg, spårtaxi, tunnelbana eller gruvspår. Inte heller nöjesanläggningar som berg och dalbana brukar räknas som järnvägar. Tågen dras av lokomotiv eller motorvagnar drivna med elmotor, förbränningsmotor, ångmaskin eller i vissa fall ångturbin.