Bygga attefallshus 30 kvm

Grund attefallshus 30 kvm

Bygg grund för attefallshus 30 kvadrat Hur grunden görs beror på vilken typ av byggnad du ska uppföra, samt marken som grunden ska läggas på. De vanligaste grunderna är: Skruvfundament Är speciella skruvar som sätts i marken. Det är en väldigt billig, miljövänlig & effektiv metod som inte kräver att du ska komma fram med … Läs mer

Attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från gräns

Attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från gräns

Ett attefallshus ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Avståndet på 4,5 meter gäller oavsett om byggnaden eller någon byggnadsdel är ovan eller under marken. Detta innebär att om attefallshuset har en källare ska även den placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter … Läs mer

Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset

Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset

Attefallshuset ska uppföras i omedelbar närhet av ett en eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av plan & bygglagstiftningen eller dess förarbete hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas. I en dom ansåg domstolen att en friggebod som var placerad 75 meter från bostadshuset inte var i omedelbar närhet av bostadshuset. I en annan dom ansågs … Läs mer

Attefallshuset ska vara fristående

Fristående attefallshus

Attefallshuset ska precis som andra komplementbyggnader vara fristående. Kammarrätten har i en dom konstaterat att en komplementbyggnad inte får byggas ihop med en eller tvåbostadshuset så att den inte är fristående. Enligt Boverkets uppfattning bör det innebära att byggnaden inte heller får byggas ihop med någon annan byggnad på tomten till exempel en friggebod eller … Läs mer

Får attefallshus ha källare, vind eller loft med mera?

Regler källare för attefallshus

Det finns inget hinder mot att bygga attefallshuset med källare så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt. Det borde inte heller finnas något hinder mot att bygga vind eller loft, så länge alla utformningskrav & tekniska egenskapskrav uppfylls. Ett attefallshus får utformas med exempelvis takkupor & takterrass så länge alla förutsättningarna för lovbefrielse … Läs mer

Attefallshuset får vara högst 4 meter högt

Attefallshus max 4 meter högt

Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Det finns inga bestämmelser i plan- & bygglagstiftningen om hur man mäter taknockshöjd. I en dom som gällde en friggebod ansåg domstolen att taknockshöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. Detta borde även gälla för attefallshus. I de fall byggnaden inte … Läs mer

Det nya attefallshuset får vara högst 30 kvm

Maxarea 30 kvm på nya attefallshus

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadrat. Om flera attefallshus byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 30 kvadrat. Beräkning av byggnadsarea & andra areor sker enligt standarden. Standarden ges ut av Swedish Standards Institute, SIS. Byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken. I byggnadsarea ingår även … Läs mer